348. Có nên chọn tranh tùng hạc diên niên làm quà tân gia