Phạm vi quản lý bộ chuyển mạch mạng switch cicso 2960 24 ports.