a. ruou – hinh – heo – qua – tet – trao – yeu – thuong – tang – phuc – khi