Sử dụng điện thoại ở Fusion Resort Phú Quốc có sóng ổn định không 1-min